Persbericht: Alleenreizende minderjarige vluchtelingen in Griekenland

Stories

24-04-2020, Amsterdam

(English below)

Persbericht Movement On The Ground 

Gisteren is door diverse media bericht dat Movement On The Ground betrokken zou zijn bij het plan van Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) om kinderen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden op het Griekse vasteland te laten opvangen.

Movement On The Ground zet zich al jaren in om verandering te brengen in de zeer schrijnende situatie van alleenreizende minderjarige vluchtelingen in Griekenland. Met private partijen, NGO's en de Nederlandse overheid lopen al langere tijd gesprekken over verbetering van de opvang in kampen en het opzetten van opvanghuizen waar de meest kwetsbare kinderen in een waardige en veilige omgeving ondergebracht kunnen worden voor begeleiding in hun rehabilitatie en integratie. 

De plannen bevatten momenteel voor ons nog onzekerheden en de daadwerkelijke totstandkoming ervan is afhankelijk van diverse actoren. We zien een eventueel voorstel voor het realiseren van opvanghuizen voor alleenreizende minderjarige vluchtelingen op het vasteland met belangstelling tegemoet. 

We hopen dat naast ons werk in Griekenland ook andere initiatieven zullen bijdragen aan een structurele oplossing voor de duizenden gestrande alleenreizende minderjarigen. 

Movement On The Ground staat voor een Europees beleid dat solidair is met de vluchtelingensituatie in Griekenland.

Yesterday, various media outlets reported that Movement On The Ground would be involved in the plan of State Secretary Ankie Broekers-Knol (Asylum Affairs) to receive children from refugee camps on the Greek islands and relocate them to the Greek mainland.

Movement On The Ground has been working for years to change the very distressing situation of unaccompanied minor refugees in Greece. NGOs and the Dutch government have been in talks for some time about improving the care of this group in camps and setting up shelters where the most vulnerable children can be accommodated in a dignified and safe environment for guidance in their rehabilitation and integration.

At the moment, the plans still contain uncertainties for us, and the established outcome depends on various actors. We are looking forward to a possible proposal for the construction of shelters for unaccompanied minor refugees travelling on the mainland.

We hope that in addition to our work in Greece, other initiatives will also contribute to a structural solution for the thousands of stranded minors travelling alone.

Movement On The Ground stands for a European policy that is in solidarity with the refugee situation in Greece.

More stories